IN VITRO dijagnostika


Primjeri in vitro dijagnostičkih testova uključuju testove krvi za različite biokemijske parametre kao što su glukoza, kolesterol ili enzimi jetre, testove na virusne ili bakterijske antigene, testove na prisutnost hormona, testove na genetske mutacije i mnoge druge. Ovi testovi su ključni za postavljanje dijagnoza, praćenje bolesti i usmjeravanje terapije.

Ponuda materijala i repromaterijala za IN VITRO dijagnostiku: